Connect with us

LIVE : Brahma Kumaris

 

 

11.00am to 12.00pm  :  Ramlochan Bhai Ji 

Topic :  Ekargrata evam ekrasta sthiti 

06.00pm to 07.00pm :  Mohan singhal Bhai Ji 

Topic : Bap Saman sampann evam sampurn

07.30 pm to 8.00 pm Dr Prem Masand 

Topic : Samarth Bano or Banao